Selecteer een pagina

Privacyverklaring Verhaaldag

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van je gegevens, neem dan contact op via info@lilianoostveen.nl.

Contactgegevens

https://www.verhaaldag.nl, Weissenbruchstraat 11, 6813 KJ Arnhem, +31628983201.

Lilian Oostveen is de Functionaris Gegevensbescherming van Verhaaldag. Zij is te bereiken via info@lilianoostveen.nl.

KvK: 73432318, BTW-ID NL001854131B95 (ingeschreven bedrijfsnaam is Lilian Oostveen)

Doel van de gegevens?

Verhaaldag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten bij je af te leveren
  • Om persoonsgegevens te kunnen verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke gegevens verwerkt verhaaldag?

Verhaaldag verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Met welk doel verwerkt verhaaldag de gegevens?

  • Voor het onderhouden van contact met diegene die een verhaaldag cadeau krijgt of cadeau geeft
  • Voor het onderhouden van contact met de betrokkenen voor het schrijven van het verhaal van de verhaaldag

Geautomatiseerde besluitvorming?

Verhaaldag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verhaaldag tussen zit.

Hoe lang bewaart verhaaldag de persoonsgegevens?

Verhaaldag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Direct na het schrijven van het verhaal van de verhaaldag worden alle niet meer relevante gegevens vernietigd, de digitale bestanden gewist en de papieren documenten versnipperd.

Delen van persoonsgegevens aan derden?

Verhaaldag verstrekt geen gegevens aan derden. Zij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van een opdracht en met toestemming van de cliënt heeft ontvangen. Verhaaldag gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verhaaldag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lilianoostveen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Verhaaldag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligt verhaaldag de persoonsgegevens ?

Verhaaldag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar: info@lilianoostveen.nl